Algemeen

Mensen Met Mensen is ervan overtuigd dat een gemeente haar zelfstandigen, KMO’s en ondernemingen veel sterker en doelgerichter moet ondersteunen.

Overleg is het vertrekpunt

Mensen Met Mensen wenst in te zetten op het ernstig nemen van onze zelfstandigen en ondernemers. Deze mensen weten beter dan de politici hoe het meest efficiënt met het voor hen bestemde gemeentelijke budget kan worden omgegaan.

In die zin is een gestructureerd overleg tussen de vertegenwoordigers van alle ondernemers en zelfstandigen en het gemeentebestuur (het college, de algemeen directeur en de financieel directeur) noodzakelijk. Dit overleg moet de kans bieden aan alle ondernemers en zelfstandigen om hun zeg te doen. Daarnaast kunnen op dit overleg eveneens de besteding van de voorziene budgetten voor de lokale economie besproken worden. Kortom : het draagvlak van dit overleg moet zo breed mogelijk zijn.

Ondersteuning vanuit de gemeente door het ondernemersloket

We willen dat het volgende gemeentebestuur inzet op het begeleiden en informeren van zelfstandigen en ondernemers. Overleg is ons vertrekpunt én een ondernemersloket op het gemeentehuis is in die context een absolute prioriteit.

Op dit ondernemersloket staat vanuit de gemeente steeds relevante en geactualiseerde informatie ter beschikking. We geven een voorbeeld: op eenvoudige vraag moet duidelijk zijn welke KMO-gronden nog ter beschikking zijn én waar zelfstandigen in overeenstemming met de regelgeving ruimtelijke ordening zelfstandige beroepen mogen uitoefenen en/of verder ontplooien.

Verdere ontwikkeling van KMO-zones

Op stapel staande Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP’s) moeten zeer grondig met alle betrokken inwoners, zelfstandigen en ondernemers worden voorbereid vooraleer deze omgezet worden in concrete beleidskaders.

Het bestaande aanbod van KMO zones moet geactiveerd en verder ontwikkeld worden. Nieuwe en bestaande KMO’s zorgen sowieso voor werkgelegenheid dicht bij huis. Het hoeft hierbij eveneens niet benadrukt dat in een regio waar het verkeer meer en meer dreigt vast te lopen, meer aandacht moet besteed worden aan de mobiliteitsimpact van nieuwe bedrijvigheid.

Herlokalisatie van zonevreemde bedrijven is in onze gemeente ook een belangrijk aandachtspunt.

Mobiliteit

Mensen Met Mensen wil het warm water niet heruitvinden. Zo onderschrijft onze beweging en partij onder meer de volgende bevindingen van UNIZO:

  • De noodzaak tot het voorzien van een “hinder- impacttoets” als er werken worden gepland.
  • Overleg met alle betrokken burgers, zelfstandigen en ondernemers als er verkeersomleidingen worden voorzien.
  • In dezelfde context: bij openbare werken moeten de getroffen handelaars ruimschoots op tijd worden verwittigd én grondig voorgelicht. Het is evident dat het gemeentebestuur in de mate van het mogelijke met hun verzuchtingen rekening houdt.
  • Onderzoek om tot een oplossing te komen voor de slechte verkeersdoorstroming ter hoogte van de rotonde in Herselt centrum en de verkeerslichten ter hoogte van de aansluiting op de Blaubergsesteenweg (22 000 voertuigen per dag). Beloftes in die context mogen pas worden gedaan na een grondige mobiliteitsstudie, ook omtrent de ring rond Herselt.
  • Naar aanleiding van kermissen en andere festiviteiten: overleg met alle betrokken handelaars, zodat slechte bereikbaarheid en andere hinder tot een minimum kan worden beperkt.

Co-working in de Mixx

De Mixx kan gedurende de werkuren gebruikt worden als co-working centrum. Dit zorgt niet alleen voor meer bedrijvigheid in de Mixx maar eveneens de mogelijkheid om dichter bij huis te kunnen werken. Wat dan weer de combinatie werk-privé ten goede komt. Samen met Unizo willen we de troeven van onze gemeente in de kijker zetten net als het promoten van aankopen te doen bij de Herseltse handelaars.

Tot slot willen wij vanuit het gemeentebestuur een verantwoord aankoopbeleid ten aanzien van de eigen middenstand, zelfstandigen en ondernemers.