Inspraakreactie op GRUP Kasteelpark De Merode

Beste inwoners van onze gemeente,
Beste mensen van Bergom in het bijzonder,

De tweede startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Merode liet u en ons (MMM) toe hierop een inspraakreactie te geven.

Onze politieke beweging heeft dit dossier grondig bestudeerd en verwerpt unaniem de voorliggende plannen.

In een notedop zijn onze bezwaren de volgende:

 • Dit uitvoeringsplan de Merode streeft vooral naar het behartigen van de commerciële belangen van één burger en/of zijn vennootschappen waarbij bestaande gewestplannen, natuurwaarden en waarden op het vlak van ruimtelijke ordening worden opzij geschoven.
 • Van een ernstig betrekken van de mensen van Bergom in de voorliggende plannen is geen sprake. Het is ook typerend en symptomatisch in die zin, dat op het online infomoment van 15 juni 2021 werd gesteld dat er geen sprake is van een “televoting” met betrekking tot dit project. De plannen zullen hoe dan ook doorgang vinden! Is het in die zin toeval dat het afsluiten van deze “consultatieronde” in het midden van de zomervakantie viel?
 • Waar in de eerste startnota (met bijhorend charme-offensief georganiseerd ter hoogte van het dorpsplein in Bergom), nog de indruk werd gewekt dat deeldorp Bergom mee de vruchten zou kunnen plukken van de opwaardering en het toegankelijk maken van het gebied rond het Kasteel de Merode, is nu geen enkele belofte of garantie meer ingebouwd dat de mensen van Bergom mee in dit verhaal worden betrokken.
 • Het invoeren van de Kaaibeekhoeve als een toeristisch alternatief is totaal onrealistisch: de ontsluiting van de Kaaibeekhoeve op zich is reeds een reuzegroot probleem, om het hier maar bij te houden.
 • Het is totaal onbegrijpelijk dat het handboek van het Vlaams agentschap onroerend erfgoed “Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid” in de context van dit GRUP niet als een leidraad én een code van goede praktijk is gebruikt. Indien dat wél het geval zou zijn geweest, zou consequent zijn gestreefd naar scenario’s waarbij men in de onmiddellijke omgeving van het kasteel naar een duurzame instandhouding en ontwikkeling ervan zou zijn gegaan.
 • Dit megaproject staat totaal niet in verhouding tot de draagkracht van het kwetsbaar gebied waarin men het wil ontwikkelen.
 • Tenslotte en niet in het minst: de huidige Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening wordt door de Vlaamse burger meer en meer als een verstikkend keurslijf ervaren waarin vaak alle logica en gezond verstand zoek is geraakt. In die context is het ongetwijfeld moordend voor het vertrouwen van de burger in zijn Vlaamse overheid dat hij moet toezien hoe een individu “met relaties” zonder enig probleem fundamentele rechtsregels en aftoetsingskaders kan neutraliseren terwijl de gewone burger ter verantwoording wordt geroepen voor zaken die velen als pietluttigheden ervaren. In die zin stelt dit dossier de geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid bijzonder zwaar op de proef. Het hoeft niet te verbazen dat de geloofwaardigheid van die overheid vooral de laatste jaren een zware deuk heeft gekregen bij de gewone burger.

Vandaar dat de algemene vergadering van MENSEN MET MENSEN deze startnota 2 in het kader van GRUP de Merode op 10 juli 2021 unaniem afkeurde.

Het gemotiveerd bezwaar vanuit MENSEN MET MENSEN WERD OP 20 juli vervolgens unaniem goedgekeurd en verzonden naar zowel de gemeentelijke administratie als naar de bevoegde Vlaamse overheid.

Tenslotte: raadslid Kristof Van Dingenen (eerste schepen in Herselt vanaf januari 2022) gaf in zijn individueel bezwaarschrift zijn persoonlijke mening omtrent dit project.

Infobrochure

Ontdek hieronder onze nieuwe infobrochure!

Nieuws

Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen4 dagen geleden
Deze week stond op de gemeenteraad de goedkeuring van het handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu op de agenda. Door een lokaal handhavingsplan uit te werken, willen we als bestuur van een reactief naar een proactief beleid evolueren. Het doel is het beschermen van de goede ruimtelijke ordening in Herselt.

Door dit plan krijgen we als gemeente de handvaten om een onrechtmatige situatie recht te zetten en een efficiënte en effectieve handhaving uit te voeren. Klantvriendelijkheid, communicatie, redelijkheid, billijkheid, proportionaliteit, transparantie en probleemoplossend werken staan voor ons centraal.

We geloven bij Mensen Met Mensen dat we met dit handhavingsplan de goede ruimtelijke ordening kunnen bewaren, de leefkwaliteit verbeteren en inbreuken en misdrijven in de toekomst vermijden. Dit handhavingsplan is een nieuwe start in een beleid waarin we als gemeente zelf onze prioriteiten kunnen kiezen.

Wij van Mensen Met Mensen erkennen daarnaast ook duidelijk de acute sociale problematiek die vooral in de weekendverblijven brandend actueel is. We hebben voor de verkiezingen goed geluisterd naar de noden die er leefden onder de bewoners van de weekendverblijven en in ons programma duidelijk aangestipt waar we voor staan:

“Mensen Met Mensen ijveren voor een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering, van dit al jaren aanslepend dossier… MMM is van mening dat zolang het nijpend tekort aan (vooral sociale) woningen niet is opgelost, men geen heksenjacht moet openen op de mensen die vandaag permanent wonen in een weekendverblijf…. MMM wil ook een strengere aanpak van verkrotte weekendverblijven binnen onze gemeente… duurzaam wonen en het bestrijden van leegstand zijn bekommernissen die gelijk moeten lopen met een dynamische beleid rond wonen.”

Dit handhavingsplan biedt ons nu de kapstokken om een vooruitziend en menselijk beleid te voeren, met een heldere communicatie naar alle inwoners binnen een duidelijk kader.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen5 dagen geleden
Vandaag om 20u gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Live te volgen via volgende link: https://herselt.live.streamdesigner.eu/login

- Vanuit de provincie wordt het project Buurtwinkelen toegelicht. Hieruit kunnen we dan concrete doelen en acties ontwikkelen die broodnodig zijn voor de ondernemers in onze gemeente in samenspraak met Unizo.

- Het handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu met als doel de goede ruimtelijke ordening in onze gemeente te bewaren, de leefkwaliteit in Herselt te verbeteren en inbreuken en misdrijven in de toekomst te vermijden.

- De vernieuwing van het bibliotheekreglement zodat gebruikers van de bib deze van maandag tem zaterdag van 9 tem 21u en op zondag van 9 tem 17u kunnen gebruiken. Van een extra klantenbeleving gesproken!

- De beslissing hoe de broodnodige coronasubsidies over onze sport- en socioculturele verenigingen worden verdeeld.

- Nieuws over de stand van zaken van de coronaverspreiding en coronabestrijding binnen onze gemeente.

Kon je de GR niet live volgen, dan kan je via deze link de opname herbekijken: https://www.youtube.com/channel/UCZeXR5g9GRzXKoDxnopbGVA
Mensen Met Mensen
Share your videos with friends, family, and the world
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 weken geleden
Gisteren werd in Bergom op het pleintje voor de kerk een nieuw momument onthuld voor de oorlogssclachtoffers van Bergom.

Het was een prachtige en ontroerende plechtigheid, die de vele aanwezige harten beroerde en soms ook enkele kleine traantjes bij de bezoekers tevoorschijn toverde.

De samenwerking tussen de Vrienden van Bergom, de kerkraad, parochie Bergom, de vrije basisschool en de gemeente raakte duidelijk de juiste snaar.

Wij danken de vele vrijwilligers die dit mogelijk maakten dan ook van harte.

Soms zeggen beelden meer dan woorden.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Vanaf 1 november heb je op meer plaatsen een Covid Safe Ticket nodig. Hoe je dit kan opvragen vind je op de website van de gemeente: https://www.herselt.be/download-de-covidsafebe-app .
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Wij van Mensen Met Mensen zijn unaniem tegen de plannen over het kasteel De Merode, zoals die in de tweede startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Merode staan.

Als je de nota doorneemt, dan kan je enkel maar concluderen dat dit GRUP een megalomaan project is dat enkel de particuliere belangen van de familie de Merode dient. Het opzet is duidelijk om een elitair project met serviceflats in de vorm van een bungalowpark te creëren.

Het uitzicht en de inrichting van de dorpskern van Bergom wordt door dit plan fundamenteel gewijzigd en er staat helaas geen enkele meerwaarde voor de Bergomnaar tegenover.

We missen het algemeen belang, het participatietraject is helaas onbenullig gebleken en er werd niet geluisterd naar de bezwaren van de bezorgde burgers van Bergom.

Dit plan heeft de verkeerde conclusies getrokken uit de bezwaren op de eerste startnota en creëert enkele nieuwe problemen op het vlak van verkeersveiligheids en waterhuishouding. Het onderschat de milieugevolgen schromelijk en de nieuwe bebouwing zou dan ook nog eens worden ingevuld in overstromingsgevoeliggebied

De alternatieven qua invulling en zijn mogelijkheden zijn onvoldoende of niet onderzocht, de planbaten zijn onbesproken en dit GRUP schept een belangrijk precedent.

Daarnaast missen wij het overleg met andere betrokken overheden en een echte visie op het grotere geheel in de regio. Die is momenteel onbestaande.

Het stuit ons tegen de borst dat eerdere adviezen van het college, het gemeentebestuur van Herselt, de gemeenteraad en andere adviesorganen zoals de Gecoro duidelijk worden genegeerd.

Verder krijgt de Kaaibeekhoeve in dit plan een vage, weinig doordachte en commerciële invulling en wordt in zijn bestaansrecht ontkend als landbouwbedrijf.

Kortom, democratisch en sociaal gezien vinden wij dit GRUP onverdedigbaar!

Meer achtergrondinformatie op: www.mensen-met-mensen.be
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
Fier op ons Hilde die zingt in dit prachtig koor!
Mensen Met Mensen

Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt

Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

 • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
 • MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
 • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
 • MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

Milo Anthonis – I’m so glad

Kom meer te weten over Mensen met Mensen