Voor ons verkiezingsprogramma verwijzen we graag naar de pagina ‘Programma’
Voor de kandidaten van de verkiezingen in oktober 2018 verwijzen we graag naar de pagina ‘Kandidaten’

Missie & Visie

“Mensen met Mensen” is een burgerbeweging die bestaat uit mensen uit alle deelgemeenten van Herselt, die zich hebben verenigd om van Herselt een dynamische gemeente te maken, samen met zijn inwoners.
Deze burgerbeweging zal zich de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook profileren als een lokale politieke partij die zich onderscheidt van andere politieke partijen door het feit dat zij niet gebonden is aan een klassieke partij.
“Mensen met Mensen” zal samen met de inwoners van Herselt bepalen welke beleidskeuzes prioritair en noodzakelijk zijn in onze gemeente en wil van onze gemeente een vijfsterren gemeente maken.
Kortom : een glazen huis dat voor iedereen toegankelijk en doorzichtig is en dat een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt met een vijfsterrenlabel.
Daarom willen wij :

  1. Een gemeente waar de inwoners mee het woord voeren.
  2. Een gemeente die een financieel beleid voert met een toekomstvisie.
  3. Een gemeente die fier is op en respect toont voor haar groene omgeving en haar rijk cultureel erfgoed.
  4. Een gemeente die werk maakt van een veilige buurt.
  5. Een gemeente die zich inzet voor iedereen van jong tot oud.

De algemene vergadering van onze beweging koos ook een partijnaam.
Uiteraard moest de partijnaam aansluiten bij de missie en visie van de partij: belangrijk was dat ‘mensen’ voor ons centraal staat, vandaar de naam van onze partij “Mensen Met Mensen”.
De vraag die we hadden was : hoe gaan we onze partijwerking vorm geven de maanden voor de verkiezingen en erna?
Het antwoord: het oprichten van werkgroepen die werken onder de koepel van “de werkgroep Visie”.

De werkgroepen die werden opgericht zijn de volgende:

Communicatie

Goed communiceren, intern en naar de inwoners van onze gemeente, is een basiswaarde binnen MMM.

Heldere communicatie vanuit een gemeentebestuur naar zijn burgers toe, is een noodzakelijke voorwaarde om op een democratische manier een dynamische gemeente op te bouwen.

Het belangrijkste programmapunt van MMM is dan ook dat iedere beleidsbeslissing die mensen in hun leefomgeving raakt, met die mensen voorafgaandelijk dient te worden overlegd: mensen beslissen samen met mensen.

Onze inwoners moeten de kans krijgen in hoorzittingen de beleidsplannen die voorliggen te bevragen.

Wanneer blijkt dat zich dan andere en betere mogelijkheden aandienen, moeten die ook daadwerkelijk in beleidsbeslissingen worden omgezet.

De mening van onze inwoners bij besluiten die hen persoonlijk raken is een belangrijke inspiratiebron bij het uitwerken van een beleid op hun maat.

Het is daarom ook evident dat inwoners vóór een gemeenteraadszitting de mogelijkheid krijgen vragen te stellen aan het bestuur.

De werkgroep communicatie zal er mee over waken dat de hierboven toegelichte basisbeginselen bij het uitrollen van een beleid worden gerespecteerd.

Bestuur

De gemeente Herselt heeft in 2017 om en bij de 13.100.000 EUR uitgegeven.

“Goed bestuur” moet inhouden dat dit bedrag wordt besteed op een beredeneerde manier met oog vooral voor het zorgvuldig opnemen van de kerntaken van een gemeente zoals die duidelijk zijn omschreven in de Nieuwe Gemeentewet (art. 135).

Praktisch vertaald : een gemeentebestuur moet in de eerste plaats zorgen voor veiligheid in al zijn aspecten op zijn grondgebied.

Een andere belangrijke kerntaak van de gemeente bestaat er in haar burgers te beschermen tegen alle mogelijke vormen van “overlast”.

Wanneer regelgeving allerhande (politiecodex, milieuwetgeving enz.) overlast op ons grondgebied – veroorzaakt door bedrijven of particulieren – wil aan banden leggen, dan moet die regelgeving ook worden afgedwongen.

Ook het zorgen voor veilige openbare wegen op haar grondgebied is een absolute kerntaak voor een gemeente.

Onze landelijke gemeente heeft om en bij de 180 km gemeentewegen.

Hier is werk aan de winkel: al de burgers die wonen of verblijven in onze gemeente moeten het gevoel hebben dat al onze gemeentewegen op een logisch tijdsritme worden hersteld of gerenoveerd.

Jeugd, Sport, Cultuur & Toerisme

Wat de houding betreft van MMM ten aanzien van onze jeugd, onze sportieve inwoners, onze cultuurliefhebbers en onze mensen die op toerisme zijn betrokken binnen onze gemeente geldt : eerst grondig de basis bevragen en pas dan het beleid hieromtrent vorm geven.

MMM zal dan ook intensief werk maken van het inventariseren van de noden, vragen en suggesties bij onze jeugd en in de wereld van de sport, de cultuur en het toerisme vooraleer grote plannen te smeden die trouwens altijd eerst nog dienen afgetoetst op hun budgettaire haalbaarheid.

Mensen Met Mensen streeft hoe dan ook naar een kwalitatieve samenwerking met de Sport- , Cultuur- en Jeugdraad door het geven van permanente en ernstig genomen inspraak in het beleid.

De leden van adviesraden zijn overigens volgens MMM diegene die met hun ervaring en voeling het best geplaatst zijn om het sport-, cultuur- en jeugdbeleid in Herselt in de juiste richting te sturen.

Wij willen werken aan een toekomstvisie op maat van elke vereniging.

Een gelijke behandeling van alle jeugd- en sportverenigingen staat hierbij voor ons centraal.

Mensen Met Mensen zal daarnaast ook aandacht hebben voor culturele evenementen en de financiering van hun werking.

Een culturele beleving is niet alleen voor steden een meerwaarde, maar ook voor een landelijke gemeente zoals Herselt!

Voor Mensen Met Mensen moet de verdere uitwerking van een toerismebeleid hand in hand gaan met het behoud van een rustige en groene leefomgeving.

In een gastvrij en groen Herselt moet elke natuurliefhebber, iedere wandelaar en iedere fietser zich thuis voelen.

Lokale Economie & Tewerkstelling

MMM wenst vooral in te zetten op het ernstig nemen van onze zelfstandigen en KMO’s.

Dat betekent dat deze mensen beter dan de politiekers zelf weten hoe het meest efficiënt met de gemeentelijke budgetten die voor hen zijn voorzien, kan/moet worden omgegaan.

In die zin kunnen jaarlijkse overlegvergaderingen tussen de vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen en het gemeentebestuur (het college, de algemeen directeur en de financieel directeur) volstaan om de besteding van de voorziene budgetten te bespreken, indien haalbaar te verhogen.

De bestaande KMO zones moeten verder worden ontwikkeld : als landelijke gemeente heeft Herselt immers beperkte mogelijkheden (Structuurplan Vlaanderen en andere hogere regelgeving) om nieuwe KMO zones te creëren.

Herlokalisatie van zonevreemde bedrijven is in onze gemeente ook een belangrijk aandachtspunt.

Het hoeft niet benadrukt dat in een wereld waar het verkeer meer en meer dreigt vast te lopen, steeds grote aandacht moet besteed worden aan de mobiliteitsimpact van nieuwe bedrijvigheid.

Gezonde ondernemingen creëren sowieso werkgelegenheid.

MMM is er in die zin van overtuigd dat een gemeente haar zelfstandigen, KMO’s en ondernemingen hier moet ondersteunen.

Cruciaal is tenslotte ook het logistiek begeleiden van startende zelfstandigen en ondernemers.

Omgeving

Onze gemeente is een landelijke gemeente.

Dat is niet alleen een feitelijke vaststelling.

Het Structuurplan Vlaanderen en andere regelgeving heeft het toekomstig beleidskader op het vlak van ruimtelijke bestemming vastgelegd in Vlaanderen.

In die zin is Herselt voorbestemd en verplicht om haar landelijk karakter te bewaren.

Het is dan ook logisch dat bij een planning rond ruimtelijke ordening, het respect voor de nog resterende open ruimten, onze bossen, onze mooie natuurgebieden, de nog weinig overgebleven landbouwers een blijvende zorg moet zijn in harmonie en met zin voor realisme ten aanzien van andere beleidsbekommernissen.

Zo dient wonen en bouwen in Herselt, aan een betaalbare prijs voor jonge mensen vooral, een belangrijk beleidsaandachtspunt te zijn en te blijven.

Het scheppen van bijkomende woongelegenheid in Herselt dient op een zorgvuldige manier te gebeuren en alleszins – in voorkomend geval – via evenredige spreiding van woongelegenheid over alle deeldorpen.

Hier dient voorafgaandelijk een brede consultatie van de bevolking te gebeuren.

Een openbaar onderzoek is niet voldoende om de gevoeligheden van mensen rond een dossier te weten te komen.

De mensen hebben recht op een veel grondiger en bredere informatie en bevraging als het over dossiers gaat die hen rechtstreeks treffen.

Het is dan ook een uitdaging die MMM niet uit de weg zal gaan, om in een beleid rond ruimtelijke ordening en leefmilieu te zoeken naar een evenwicht tussen de belangen van al wie naar een plaats zoekt binnen de Herseltse ruimtelijke puzzel en binnen de steeds complexer wordende wetgeving.

Sociaal Beleid

In het sociaal beleid staat het welzijn van alle inwoners van Herselt centraal.

Dit gaat niet alleen over het waarborgen van de sociale grondrechten maar ook over het recht op een gezond leven, het recht op sociale contacten, het recht op een toegankelijke dienstverlening, het recht op een fijne oude dag en het recht en de mogelijkheden voor onze jongste inwoners om zich ten volle te kunnen ontplooien.

Sociaal beleid is een integraal beleid.

Dit wil zeggen dat aandacht voor het sociale luik in alle beleidsdomeinen terugkomt bijvoorbeeld aandacht voor toegankelijke voetpaden.

Binnen het sociaal beleid hebben we aandacht voor volgende doelstellingen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn en kwaliteitsonderwijs in Herselt.

Elke inwoner van Herselt moet op een gemakkelijke manier aan informatie geraken. We willen inzetten op een gezonde gemeente via leuke initiatieven waarbij we de bevolking willen betrekken. We gaan voor een zorgzame gemeente, een gemeente waar mensen gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten. We streven naar een kindvriendelijke gemeente, een gemeente waar zowel ouder, grootouder als kind zich thuis voelen.