Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

  • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
  • MMM wilt samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
  • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
  • MMM ijvert er voor om onze gemeente te laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en zich ernstig genomen voelt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

Hieronder meer informatie over hoe wij denken over de volgende thema’s:

Communicatie

Goed communiceren, intern en naar de inwoners van onze gemeente, is een basiswaarde binnen MMM. Heldere communicatie vanuit een gemeentebestuur naar zijn burgers, is een noodzakelijke voorwaarde om op een democratische manier een dynamische gemeente op te bouwen.

Het belangrijkste doel van MMM is dan ook dat iedere beleidsbeslissing die mensen in hun leefomgeving raakt, met die mensen voorafgaandelijk dient te worden overlegd: mensen beslissen samen met mensen.

Onze inwoners moeten de kans krijgen om beleidsplannen die voorliggen te bevragen. Wanneer blijkt dat zich dan andere en betere mogelijkheden aandienen, moeten die ook daadwerkelijk in beleidsbeslissingen worden omgezet.

De mening van onze inwoners bij besluiten die hen persoonlijk raken is een belangrijke inspiratiebron bij het uitwerken van een beleid op hun maat. Het is daarom evident dat inwoners vóór een gemeenteraadszitting de mogelijkheid krijgen vragen te stellen aan het bestuur.

MMM zal er mee over waken dat de hierboven toegelichte basisbeginselen worden gerespecteerd.

Bestuur

De enige manier om te besturen is “goed bestuur”. Dit betekent dat de gemeente zijn middelen spendeert aan zijn kerntaken. Dit is duidelijk omschreven in de Nieuwe Gemeentewet (art. 135). / of DLB – Decreet lokaal bestuur

Één kerntaak is zorgen voor de veiligheid in al zijn aspecten op zijn grondgebied. Ook het zorgen voor veilige openbare wegen op haar grondgebied is een absolute kerntaak voor een gemeente. Onze landelijke gemeente heeft om en bij de 180 km gemeentewegen en al onze inwoners moeten het gevoel hebben dat al onze gemeentewegen op een logisch tijdsritme worden hersteld of gerenoveerd.

Een andere belangrijke kerntaak van de gemeente bestaat er in haar burgers te beschermen tegen alle mogelijke vormen van overlast. Wanneer regelgeving allerhande (politiecodex, milieuwetgeving enz.) overlast op ons grondgebied – veroorzaakt door bedrijven of particulieren – wil aan banden leggen, dan moet die regelgeving ook worden afgedwongen.

Goed bestuur is leiderschap opnemen, verantwoording afleggen en integer werken. In Herselt zal MMM er op toekijken dat zijn bestuurders deze principes correct hanteert.

Jeugd, Sport, Cultuur & Toerisme

Mensen Met Mensen streeft naar een kwalitatieve samenwerking met de verschillende adviesraden op het vlak van jeugd, sport en cultuur. De leden van onze adviesraden zijn hebben ervaring en voelen het best aan in het veld wat er leeft op het vlak van jeugd, sport en cultuur.

De basis is dus altijd: eerst grondig bevragen en pas dan het beleid vormgeven binnen zijn budgettaire haalbaarheid.

Onze verenigingen zijn het hart van ons sociaal weefsel. Zij verbinden en moeten dan ook ten volle ondersteund worden. Daarom willen we werken aan een toekomstvisie op maat van elke vereniging. Een gelijke behandeling van alle soorten verenigingen staat voor ons hierbij centraal.

Mensen Met Mensen zal uiteraard ook aandacht hebben voor culturele evenementen, want een culturele beleving is niet alleen voor steden een meerwaarde, maar ook voor een landelijke gemeente zoals Herselt! Waar nodig zal er gestreefd worden naar samenwerkingsverbanden die een meerwaarde bieden voor ons verenigingsleven, zowel op bovenlokaal niveau als in partnerschap met de gemeente.

Voor Mensen Met Mensen moet de verdere uitwerking van een toerismebeleid hand in hand gaan met het behoud van een rustige en groene leefomgeving. In een gastvrij en groen Herselt moet elke natuurliefhebber, iedere wandelaar en iedere fietser zich thuis voelen.

Lokale Economie & Tewerkstelling

MMM wenst vooral in te zetten op het ernstig nemen van onze zelfstandigen en KMO’s. Dat betekent dat deze mensen beter dan de politiekers zelf weten waar ze nood aan hebben.

In die zin kunnen jaarlijkse overlegvergaderingen tussen de vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen en het gemeentebestuur (het college, de algemeen directeur en de financieel directeur) volstaan om de besteding van de voorziene budgetten te bespreken, indien haalbaar te verhogen.

De bestaande KMO-zones moeten verder worden ontwikkeld: als landelijke gemeente heeft Herselt immers beperkte mogelijkheden om nieuwe zones te creëren. Herlokalisatie van zonevreemde bedrijven is in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt.

Het hoeft niet benadrukt dat in een wereld waar het verkeer meer en meer dreigt vast te lopen, steeds grote aandacht moet besteed worden aan de mobiliteitsimpact van nieuwe bedrijvigheid.

Gezonde ondernemingen creëren sowieso werkgelegenheid. MMM is er in die zin van overtuigd dat een gemeente haar zelfstandigen, KMO’s en ondernemingen hier moet ondersteunen.

Omgeving

Onze gemeente is een landelijke gemeente. Groen en rustig, iets waar we bij MMM bijzonder trots op zijn!

De regelgeving heeft wat er hier mag qua bouwen en aansnijden van de open ruimte heel duidelijk vastgelegd. In die zin is Herselt voorbestemd en verplicht om haar landelijk karakter te bewaren.

Het is dan ook logisch dat bij een planning rond ruimtelijke ordening, het respect voor de nog resterende open ruimten, onze bossen, onze mooie natuurgebieden, de nog weinig overgebleven landbouwers een blijvende zorg moet zijn in harmonie en met zin voor realisme ten aanzien van andere beleidsbekommernissen.

Zo dient wonen en bouwen in Herselt, aan een betaalbare prijs voor jonge mensen vooral, een belangrijk beleidsaandachtspunt te zijn en te blijven. Het scheppen van bijkomende woongelegenheid in Herselt dient op een zorgvuldige manier te gebeuren en alleszins – in voorkomend geval – via evenredige spreiding van woongelegenheid over alle deeldorpen.

Hier dient voorafgaandelijk een brede consultatie van de bevolking te gebeuren. Een openbaar onderzoek is niet voldoende om de gevoeligheden van mensen rond een dossier te weten te komen.

De mensen hebben recht op een veel grondiger en bredere informatie en bevraging als het over dossiers gaat die hen rechtstreeks treffen. Het is dan ook een uitdaging die MMM niet uit de weg zal gaan, om in een beleid rond ruimtelijke ordening en leefmilieu te zoeken naar een evenwicht tussen de belangen van al wie naar een plaats zoekt binnen de Herseltse ruimtelijke puzzel en binnen de steeds complexer wordende wetgeving.

Sociaal Beleid

In het sociaal beleid staat het welzijn van alle inwoners van Herselt centraal.

Dit gaat niet alleen over het waarborgen van de sociale grondrechten maar ook over het recht op een gezond leven, het recht op sociale contacten, het recht op een toegankelijke dienstverlening, het recht op een fijne oude dag en het recht en de mogelijkheden voor onze jongste inwoners om zich ten volle te kunnen ontplooien.

Sociaal beleid is een integraal beleid. Dit wil zeggen dat aandacht voor het sociale luik in alle beleidsdomeinen terugkomt: bijvoorbeeld in het stukje openbare werken met voldoende aandacht voor toegankelijke voetpaden.

Binnen het sociaal beleid hebben we aandacht voor volgende doelstellingen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn en kwaliteitsonderwijs in Herselt.

Elke inwoner van Herselt moet op een gemakkelijke manier aan informatie geraken. We willen inzetten op een gezonde gemeente via leuke initiatieven waarbij we de bevolking willen betrekken.

We gaan voor een zorgzame gemeente, een gemeente waar mensen gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten.

We streven naar een kindvriendelijke gemeente, een gemeente waar zowel ouder, grootouder als kind zich thuis voelen.