Algemeen

Goed communiceren, zowel intern als naar onze inwoners, is een basiswaarde binnen Mensen Met Mensen. Heldere communicatie vanuit een gemeentebestuur is een noodzakelijke voorwaarde om op een democratische manier een dynamische gemeente uit te bouwen.

Mensen beslissen samen met mensen

Het belangrijkste programmapunt van Mensen Met Mensen is dat iedere beleidsbeslissing die mensen in hun leefomgeving raakt, met diezelfde mensen voorafgaandelijk wordt overlegd.

 1. Herselt luistert naar haar inwoners
  Onze inwoners moeten de kans krijgen in hoorzittingen de beleidsplannen die voorliggen te bevragen. Wanneer blijkt dat zich andere en betere mogelijkheden aandienen, moeten die ook daadwerkelijk in beleidsbeslissingen worden omgezet.
  De mening van onze inwoners bij besluiten die hen persoonlijk raken is een belangrijke inspiratiebron bij het uitwerken van een beleid op mensenmaat. Zo moeten onder meer ingrijpende beleidsbeslissingen op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu voorafgaand getoetst worden via een brede bevraging van de bevolking. Een ander voorbeeld: het is evident dat inwoners vóór een gemeenteraadszitting de mogelijkheid krijgen vragen te stellen aan het gemeentebestuur.
 2. Herselt informeert haar inwoners
  Mensen Met Mensen wil veel meer inzetten op het organiseren van infomomenten en infobeurzen zeker wanneer het thema’s betreft die onze inwoners rechtstreeks raken.
  “Herselt leeft” is al een bijzonder nuttig en waardevol communicatie-instrument, maar mag nog meer het karakter krijgen van een echt gemeentelijk tijdschrift Herselt. Kortom: het informatieve moet aangevuld worden met meer inhoudelijke bijdragen.

Een digitale gemeente

 1. Documenten en attesten opvragen via het digitaal loket
  Mensen Met Mensen wil inzetten op een moderne website. Via deze website kunnen de inwoners van Herselt op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier administratieve documenten downloaden. Een burgervriendelijke gemeente moet inzetten op een e-loket dat mensen in staat stelt zoveel mogelijk documenten online in te vullen en te versturen zonder dat telkens een bezoek aan het gemeentehuis noodzakelijk is. Vanzelfsprekend is er blijvende aandacht voor de mensen die geen gebruik maken van deze digitale dienstverlening.
 2. Geen administratieve taal maar mensentaal
  Eén van de doelstellingen van de gemeentelijke website moet ook zijn: het weergeven en in eenvoudige taal duiden van de besluiten van de gemeenteraad en de OCMW-raad (vanaf 2019 zijn de leden van de gemeenteraad tevens OCMW-raadsleden). Een goede gemeentelijke website moet de mensen nieuwsgierig maken naar wat er gebeurt in hun gemeente, wat de beleidsmakers doen én wat ze van plan zijn te doen.
 3. Sociale media als communicatiemiddel naar onze inwoners
  Een moderne gemeente moet kort op de bal spelen en kan dat door het gebruik van de sociale media (Facebook, Twitter en Instagram). De gemeente Herselt beschikt over bekwame ICT-mensen. Het is evident dat deze de architecten en ontwerpers moeten worden van een nieuwe en verfrissende communicatie van de gemeente naar haar inwoners.

Herselt overlegt met haar verenigingen

De verenigingen zijn het kloppend hart en het sociaal weefsel van een gemeente. Gestructureerde overlegmomenten met het gemeentebestuur zijn essentieel. Zo kunnen de noden van onze verenigingen voldoende vertaald worden in het beleid.