Algemeen

Mensen Met Mensen wil investeren in duurzaamheid. Dat is op langere termijn niet alleen financieel interessant, maar het is ook sociaal, milieuvriendelijk én gezond.

Zo zetten we in op een betere gemeente voor onze kinderen, kleinkinderen en alle komende generaties. Onze gemeente is een landelijke gemeente. Via onder andere het Structuurplan Vlaanderen is Herselt verplicht om haar landelijk karakter te bewaren. Het is dan ook logisch dat bij een planning rond ruimtelijke ordening, het respect voor de nog resterende open ruimten, onze bossen, onze mooie natuurgebieden en onze landbouwgebieden centraal moeten staan. Ruimtelijke planning dient in harmonie en met zin voor realisme te gebeuren.

Net zoals voor de andere beleidsdomeinen staat overleg met de burgers van Herselt centraal. De mensen hebben recht op een veel grondiger en bredere informatie én bevraging als het over dossiers gaat die hen rechtstreeks treffen.

Mensen Met Mensen gaat deze uitdaging niet uit de weg. Binnen het beleid rond ruimtelijke ordening en leefmilieu zoeken we naar een evenwicht tussen de belangen van al wie naar een plaats zoekt binnen de Herseltse ruimtelijke puzzel.

Naar een propere gemeente

 1. Een degelijk afvalbeleid
  Mensen Met Mensen wil werk maken van een degelijke afvalbeleid binnen Herselt. We willen burgers sensibiliseren om hun afval te sorteren en naar het containerpark te brengen. We bekijken of extra vuilnisophalingen mogelijk zijn zoals voor plastiek of voor glas. Voor wie niet tot op het containerpark geraakt, zoals minder mobiele mensen, worden oplossingen gezocht.
  We willen sluikstorten streng aanpakken. Burgers die betrapt worden op sluikstorten krijgen een GAS-boete in de bus. We willen er voor zorgen dat iedereen zijn afval op de juiste manier kan afleveren. Mensen Met Mensen streeft er naar dat de afvalverwerking voor iedereen betaalbaar blijft maar is ook realistisch. Afvalophaling moet zo efficiënt en effectief mogelijk gebeuren maar heeft ook een kost.
  De waterhuishouding zorgt voornamelijk in Ramsel jaarlijks voor overstromingen. Mensen Met Mensen wil dat de gemeente een waterbeleid voert waarbij gebieden met overstromingsgevaar niet in aanmerking komen als woongebied. Daarnaast wil Mensen Met Mensen aandacht voor de waterhuishouding in nieuwe verkavelingen zoals een ruime afwatering bij zware of langdurige regenval.
 2. Onderhoud van de grachten
  Een grondig onderhoud van de grachten zorgt eveneens voor minder overstromingsgevaar. De bevolking dient veel beter te worden geïnformeerd omtrent het statuut van tal van grachten en waterlopen in onze gemeente.
  Verantwoordelijkheid opnemen is veel gemakkelijker wanneer men duidelijkheid heeft omtrent het antwoord op de vraag welke grachten een privékarakter hebben, welke grachten openbaar zijn en welke grachten de gemeente of Hidrorio moet onderhouden. Deze informatie willen we minstens online ter beschikking stellen.
 3. Onkruidbestrijding en het huidig decretaal kader hieromtrent (bermdecreet enz.)
  Het is duidelijk dat de inwoners van Herselt al jaren niet tevreden zijn over de manier waarop sommige wegen (vooral fietspaden) worden onderhouden.
  Nu het gebruik van herbiciden en pesticiden decretaal aan banden is gelegd, dient grondig nagedacht omtrent een alternatieve aanpak wat onderhoud en veiligheid betreft van onze openbare wegen en ons openbaar domein in het algemeen.

 

Aangenaam wonen in Herselt

 1. Een doordacht woonbeleid
  Wonen en bouwen in Herselt moet aan een betaalbare prijs mogelijk blijven. Het is duidelijk dat tijdens de volgende legislatuur moet ingezet worden op het streven naar een gemeente waar ook de minder begoede (jonge en oude) mensen kunnen wonen.
  Herselt worstelt zoals bijna alle gemeenten in Vlaanderen met een tekort aan sociale woningen. Vlaanderen legt elke gemeente een sociaal bindend objectief op. Dat wil zeggen dat Herselt verplicht is om te investeren in sociale woningen.
  Het scheppen van bijkomende woongelegenheid in Herselt dient echter op een zorgvuldige manier te gebeuren en alleszins – in voorkomend geval – via evenredige spreiding van woongelegenheid over alle deeldorpen. Bij grote projecten streven we naar een voorafgaandelijke en brede consultatie van de bevolking. Een openbaar onderzoek is niet voldoende om de gevoeligheden van mensen rond een dossier te weten te komen. Bij nieuwe verkavelingen is een mix van woningen noodzakelijk.
  De problematiek van de weekendverblijven moet aangepakt worden. Mensen Met Mensen wil ijveren voor een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering, van dit al jaren aanslepend dossier. Het huidig gemeentebestuur kiest principieel voor herhuisvesting van deze bewoners. Mensen Met Mensen daarentegen is van mening dat zolang het nijpend tekort aan (vooral sociale) woningen niet is opgelost, men geen heksenjacht moet openen op de mensen die vandaag permanent wonen in een weekendverblijf. Samen met het Vlaams Gewest en het provinciebestuur moet men zoeken naar een oplossing die recreatief wonen in een weekendverblijf mogelijk moet maken, minstens tot het woningtekort in onze gemeente is opgelost. Een uitdoofbeleid is één van de mogelijke benaderingen.Mensen Met Mensen wil ook een strengere aanpak van verkrotte weekendverblijven binnen onze gemeente. Daarnaast moet er onderhandeld worden met de eigenaars vanweekendwoningen gelegen in natuur- en reservaatgebieden: reeds heel wat percelen in deze zones konden via onder meer verkopen aan Natuurpunt worden teruggegeven aan de natuur.In deze zin zijn alvast duurzaam wonen en het bestrijden van leegstand bekommernissen die gelijk moeten lopen met een dynamische beleid rond wonen.
 2. Een beleid met aandacht voor mobiliteit
  Mobiliteit is een heikel punt in onze gemeente. We willen een grondig onderzoek naar de beste opties voor Herselt centrum met betrekking tot de verbindingsweg Blaubergsesteenweg – rotonde Dorp-Herentalsesteenweg-Westerlosesteenweg en onlosmakelijk verbonden hiermee : de ring rond Herselt. Deze dossiers kunnen niet apart worden bekeken maar vormen één geheel.
  Ingrepen met zo’n belangrijke impact op onze gemeentelijke mobiliteit vergen een grondig voorafgaandelijk onderzoek en een grondige bevraging van de bevolking : nattevingerwerk en populisme zijn in deze optiek uit den boze.
 3. Gemeentelijke dienstverlening op het vlak van ruimtelijke ordening
  De dienst ruimtelijke ordening van een gemeente heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van haar inwoners, zelfstandigen en ondernemers. Kortom : de bouwdienst van een gemeente is ongetwijfeld één van de belangrijkste diensten binnen een gemeentelijke administratie. Het is duidelijk dat meer middelen en mensen nodig zijn om van de Herseltse bouwdienst een krachtigere dienstverlener naar de bevolking toe te maken.
  Het al dan niet verkrijgen van een vergunning heeft altijd een grote financiële impact op de aanvrager van een vergunning. Mensen Met Mensen wil inzetten op een veel verdergaande uitbouw van deze dienst.
 4. Eerst klappen dan kappen
  We ijveren voor een betere samenwerking tussen de milieudienst en de dienst openbare werken. Zo kan de dienst Milieu een toekomstplan uitwerken in verband met de groenvoorziening in Herselt samen met de verantwoordelijken van openbare werken. Op die manier kan vermeden worden dat b.v. na een boomplantactie van de milieudienst de deelnemende inwoners vast moeten stellen dat de dienst openbare werken de aanplantingen weer omhakt.
  Overhangende takken kunnen een gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Momenteel moeten de eigenaars van overhangende bomen hiervoor zorg dragen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gemeente om de wegen zo veilig mogelijk te houden. De gemeente kan bijgevolg zelf instaan voor het snoeien van overhangende takken langs de openbare gemeentewegen in plaats van dit uit eigen gemak over te laten aan de eigenaars.
  Uiteraard moet hier een reglementerend kader aan vooraf gaan.

 

 

Een gemeente die zorg draagt voor zijn overledenen

De staat en het onderhoud van de kerkhoven moet respect uitstralen voor onze overledenen én hun nabestaanden. Bovendien moeten onze begraafplaatsen veel toegankelijker zijn voor onze minder mobiele medemensen. Momenteel gebeurt het onderhoud en de verfraaiing van de kerkhoven via nattevingerwerk en improvisatie.
Het is hoog tijd voor een globale aanpak en herinrichting van de rustplaatsen voor onze overledenen. Verwijdering van graven dient met respect en met gelijke behandeling van iedereen te gebeuren die op deze gevoelige materie is betrokken.

Herselt als diervriendelijke gemeente

Mensen Met Mensen wil van Herselt een diervriendelijke gemeente maken. Daarom willen we onder andere inzetten op een sterkere communicatie rond het zwerfkattenproject. Een overlast aan zwerfkatten zorgt voor onder andere gescheurde vuilniszakken, vechtende katten, ongewenste kittens. Met een zwerfkattenproject waar de kittens worden gesteriliseerd op kosten van de gemeente, kan je vrij snel een duidelijk effect bereiken. Daarnaast landen er niet onnodig zwerfkatjes in het dierenasiel.
Om de overlast van hondenpoep op straat in te dijken zorgen we voor de aanleg van extra uitlaatplaatsen zoals een creatie van een hondenweide in elke deelgemeente. Met natuurlijk op al deze plaatsen de beschikbaarheid van hondenpoepzakjes. Waarom ook niet op zoek gaan naar een vijver waar honden mogen zwemmen?