Algemeen

Mensen Met Mensen wil streven naar een gemeente waar er echt geluisterd wordt naar kinderen en jongeren. Binnen het jeugdbeleid gaan we voor een kindvriendelijke gemeente, een veilige gemeente voor al onze jongeren en een gemeente die haar jeugdverenigingen koestert en ondersteunt.

Naar een kindvriendelijke gemeente

Mensen Met Mensen wil binnen het hele beleid van de gemeente aandacht schenken aan kinderen en jeugd, niet enkel in het jeugdbeleidsplan. Zo wil MMM bijvoorbeeld werk maken van een kinderburgemeester en een kinderraad. Kinderen weten immers zelf maar al te goed wat er in hun gemeente moet veranderen! Het inrichten van speelpleinen doen we in samenspraak met de kinderen zelf. Verder willen we bekijken of er een mogelijkheid is tot het inrichten van een speelhoek voor kinderen in de wachtruimte van de gemeentelijke diensten.

Onze jongeren ernstig nemen

 1. Een definitieve oplossing voor jeugdhuis De Choke
  Mensen Met Mensen wil werk maken van een nieuwe locatie voor jeugdhuis De Choke. We doen dit in samenspraak met de jongeren zelf en andere betrokkenen zoals de buurtbewoners. We willen een oplossing op lange termijn en geen tijdelijke oplossingen!
 2. Jongeren sneller bereiken via digitale kanalen
  Mensen Met Mensen stapt mee op de digitale trein. Zo willen we werk maken van een nieuwsbrief vanuit de jeugddienst voor onze jongeren zodat ze sneller en beter geïnformeerd worden over de activiteiten en kampen die in onze gemeente georganiseerd worden. We willen het gebruik van de sociale media (zoals Facebook en Instagram) verder uitbouwen en intensiever gaan gebruiken naar onze jeugd toe.
  MMM wil de inschrijvingsdata voor kampen en andere evenementen op voorhand communiceren via verschillende kanalen, dus niet enkel via de scholen en het infoboekje “Herselt leeft”. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk inwoners hiervan op de hoogte te brengen. We doen dit onder meer door een digitale nieuwsbrief, door intensiever gebruik van de nieuwsborden in de verschillende deelgemeenten, via jeugdbewegingen en via de gemeentelijke website.
 3. Tieners meer betrekken bij het jeugdbeleid
  Mensen Met Mensen wil bijzondere aandacht schenken aan het uitwerken van een tienerwerking tijdens schoolvakanties. Dit moet op maat gebeuren van onze tieners en in overleg met de jeugdraad en de jeugdbewegingen.

Herselt wordt een sociale gemeente

In overleg met ouders en grootouders willen we peuterspeelpunten verder uitbouwen. We bekijken de mogelijkheid om een samenwerkingsverband aan te gaan met de omringende gemeenten.

Mensen Met Mensen vindt het belangrijk dat er voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn voor jonge ouders, grootouders en jonge kinderen. Wij willen hiervoor inzetten op het versterken van de reeds bestaande ontmoetingsmogelijkheden en deze uitbreiden waar nodig. Dit moet steeds in nauw overleg gebeuren met deze doelgroep.

Mensen Met Mensen wil zich inzetten voor de verdere uitwerking van huiswerkbegeleiding in nauw overleg met alle lagere scholen van de gemeente.

Verder willen we bijzondere aandacht schenken aan het aanpakken van kinderarmoede. Hoe we dit precies willen doen kunt u lezen in onze tekst over sociaal beleid.

De veiligheid van onze kinderen en jongeren in het verkeer

 1. Verkeersveiligheid van en naar school
  Mensen Met Mensen wil via overlegmomenten met de scholen en de politiediensten de omgeving van de scholen zo verkeersveilig mogelijk maken. Wij kiezen ervoor om bepaalde punten (waar veel fietsende kinderen en jongeren passeren) een zone-30 te maken tijdens de schooluren.
  Mensen Met Mensen wil aandacht voor scholieren bij omleidingen. Wij willen kinderen en jongeren op voorhand sensibiliseren om de veiligste fietsroute te kiezen en automobilisten bewust maken van de aanwezigheid van veel zwakke weggebruikers.
 2. Goed bereikbare verenigingen
  Jongeren die met de fiets naar een jeugdvereniging gaan moeten dit kunnen doen op veilige fietspaden. We bekijken de mogelijkheid om in samenspraak met De Lijn onze jeugdverenigingen beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. Voor Mensen Met Mensen is het essentieel dat er een goede verbinding is tussen de verschillende deelgemeenten.