Algemeen

Goed bestuur houdt in dat een gemeentebestuur zorgt voor de veiligheid van al zijn inwoners.

Het zorgen voor veilige openbare wegen is een absolute kerntaak voor een gemeente. Onze landelijke gemeente heeft om en bij de 190 km gemeentewegen. In de eerste plaats moet een gemeentebestuur aandacht besteden aan het onderhoud van dit wegennetwerk. Gemeentewegen én ALLE fiets- en voetpaden, dienen het hele jaar door in een onberispelijk staat te verkeren. In het begin van een bestuursperiode dient een planning te worden opgemaakt én consequent uitgevoerd. Alle burgers, waar ze ook wonen, hebben recht op veilige en goed onderhouden openbare wegen.

In Herselt zijn er heel wat gevaarlijke verkeerssituaties rond onder meer de voorrangsregels. Het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties moet gebeuren na advisering door gekwalificeerde verkeersdeskundigen en niet door een “gemeentelijke verkeerscommissie” waarin politici hun visie op verkeersveiligheid omzetten in vaak niet te begrijpen maatregelen met grote impact op lokale verkeersknelpunten.

Naar een verkeersveilig Herselt

 1. Openbare werken
  Bij wegenwerken en andere openbare werken met grote impact moet het gemeentebestuur ruim op voorhand én duidelijk communiceren. Luisteren naar de mensen en in overleg gaan met inwoners en aannemers is een essentiële voorwaarde om op een constructieve manier nieuwe openbare werken vlot te laten verlopen.
  In overleg met de Vlaamse overheid en de omliggende gemeenten willen we werk maken van een goed overzicht op de werken die op het programma staan in onze gemeente.
  In die zin is een goede timing en afstemming van grote werken steeds noodzakelijk. Zo vermijden we dat burgers zich nodeloos moeten kwaad maken over absurde omleidingen en alle andere ongemakken. Duidelijke, ondubbelzinnige signalisatie op heel het gemeentelijk grondgebied is eveneens een absolute noodzaak om inwoners op een comfortabele en veilige manier doorheen onze gemeente te gidsen. Men krijgt momenteel de indruk in Herselt dat men zich in een jungle van verkeersborden bevindt.
 2. De zwakke weggebruiker
  We streven naar een gemeentebestuur dat voldoende aandacht heeft voor de zwakke weggebruiker. Zowel de voetganger als de fietser. Dit betekent dat het bestuur oog heeft voor toegankelijke fiets- en voetpaden.
  Op het vlak van verkeersveiligheid willen we in de eerste plaats aandacht besteden aan de veiligheid van onze kinderen. Het op een veilige manier naar school kunnen fietsen van onze schoolgaande jeugd is een absolute prioriteit. Niets mag in dat kader uit het oog worden verloren: ook niet wat betreft het mee inzetten op sensibilisering in overleg met de scholen .
  In de winterperiode is het sneeuw- en ijzelvrij maken van gemeentewegen én fietspaden (ook langs gewestwegen!) een belangrijk aandachtspunt.
  Het bermdecreet moet gerespecteerd worden, MAAR waar onveiligheid van fietsers, voetgangers en automobilisten in het gedrang komt, is op tijd maaien essentieel vooraleer er gevaarlijke toestanden ontstaan. Overigens laat het bermdecreet deze veiligheidsmaatregelen toe.
  De vele gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente moeten onmiddellijk worden aangepakt. We geven enkele voorbeelden: de levensgevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers in Herselt dorp ter hoogte van de verkeerslichten Blaubergsesteenweg en de onveilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Mixx. De al jaren beloofde investeringen op het vlak van veilige fietspaden moeten worden uitgevoerd: een veilig fietspad in de Dieperstraat mag niet weer een verkiezingsbelofte zijn, maar moet hoogdringend worden gerealiseerd.

Bestrijden van criminaliteit

Mensen Met Mensen staat niet afkerig ten aanzien van ANPR – camera’s (AutomaticNumberPlateRecognition) op haar grondgebied. Het multifunctioneel karakter van deze camera’s heeft niet alleen onmiddellijk effect op de verkeersveiligheid via snelheidscontroles maar heeft ook al zijn dienst bewezen bij het oplossen van zware criminaliteit. Fundamenteel is wel dat een goede democratische controle gepaard gaat met de invoering van dit controlesysteem.
Het is uit den boze dat een gemeente die momenteel 11 miljoen EUR in de gemeentekas heeft, bespaart op openbare verlichting. Door te investeren in LED-verlichting bespaart de gemeente aanzienlijk op de kosten van de openbare verlichting in onze gemeente. De maatregelen die door het huidig gemeentebestuur werden doorgevoerd via nattevingerwerk, moeten met onmiddellijke ingang worden teruggeschroefd.

Er wordt niet bespaard op veiligheid!

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Mensen Met Mensen wil de buurtinformatienetwerken (BIN’s) verder uitbouwen en ondersteunen. Deze BIN’s hebben tot doel het veiligheidsgevoel te verhogen en de samenhang tussen de inwoners van de buurt te versterken. Via de BIN’s kan er een samenwerking gerealiseerd worden tussen politie en burgers.