Algemeen

Mensen Met Mensen wil streven naar een warme gemeenschap, een gemeente waar voor iedereen een plek is. Binnen het sociaal beleid gaan we voor een toegankelijke gemeente die inzet op gezondheid, een onbezorgde dag voor onze ouderen, zorg voor onze kinderen, aandacht voor ontmoeting samen met verenigingen en actieve deelname van onze inwoners.

In heel wat deelgemeenten is er een rijk verenigingsleven. Wij zien deze verenigingen als belangrijke partners in ons streefdoel naar een warme gemeente.

Een makkelijk bereikbare gemeente

De drempel naar het gemeentehuis en het OCMW is nog steeds groot. Daarom willen we inzetten op de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening en informatie naar onze inwoners zo toegankelijk mogelijk maken

Wij denken hierbij aan een digitalisering van bepaalde dienstverleningen. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om thuis bepaalde attesten op te vragen, een adreswijziging door te geven, een fuif aan te vragen, enzovoort … . Maar we moeten ook aandacht hebben voor de mensen die niet gemakkelijk hun weg online vinden. Persoonlijk contact bij de gemeentelijke dienstverlening blijft even belangrijk.

Mensen Met Mensen wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn om een aantal gemeentelijke dienstverleningen in de deelgemeenten te ontplooien zoals vuilniszakkenverkoop in meerdere winkels, een mobiele bib voor scholen en mensen die niet tot in de Mixx geraken, … .

En waarom ook geen (digitale) ideeënbus waar burgers frisse ideeën kunnen lanceren. De meest originele ideeën zitten gegarandeerd bij de burgers zelf en niet bij het bestuur.

Mensen Met Mensen streeft naar een goede samenwerking tussen het OCMW, het CAW en de ziekenfondsen in het kader van een geïntegreerd breed onthaal. Het is de bedoeling om via deze weg duidelijke informatie te geven aan de inwoners en te onderzoeken of er nog rechten zijn op bepaalde tegemoetkomingen. Wij willen dit geïntegreerd breed onthaal niet beperken tot de drie verplichte partners maar uitbreiden naar een samenwerking tussen alle welzijns-, zorg-, en gezondheidsdiensten die in Herselt actief zijn, in het bijzonder het woonzorgcentrum Sint-Barbara. Alleen door een zo ruim mogelijke samenwerking kunnen wij gaan voor een warme zorgzame gemeente.

Een onbezorgde dag voor onze ouderen

Mensen Met Mensen wil een beleid voeren waarbij oudere mensen zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is een sterk zorg- en ondersteuningsbeleid nodig. We willen dit realiseren via de bestaande gemeentelijke hulpverlening én via samenwerking met zorgverstrekkers en diverse voorzieningen zoals het woonzorgcentrum en de verschillende thuiszorgdiensten.

Meer en meer gemeenten hebben op hun grondgebied een lokaal dienstencentrum. In het lokaal dienstencentrum kunnen ouderen maar ook andere mensen met een beginnende zorgbehoevendheid terecht voor een luisterend oor, een gezellige babbel, informatie en ontspanning. Mensen Met Mensen wil dit verwezenlijken in samenwerking met het woonzorgcentrum Sint-Barbara en met antennes in de verschillende deelgemeenten.

Binnen dit kader en via een samenwerking met alle organisaties kan de gemeente inzetten op vereenzaming en zorgzame buurten. Er zijn mogelijkheden genoeg om hier werk van te maken zoals:

  • een bezoek bij alle 80-plussers én bij mensen waarbij iemand in het gezin is overleden.
  • de opstart van een dorpsrestaurant waar elke maand een andere deelgemeente aan bod komt.
  • projecten waar wij jong en oud samenbrengen.

De realisatie van zorgzame buurten leidt er toe dat er (binnen de ruimtelijke ordening, de bouwvoorschriften en het Herselts wegennet) aandacht is voor minder mobiele mensen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • toegankelijke voet-en fietspaden
  • genoeg zitbanken
  • voldoende openbare toiletten
  • veilige staproute met zitbanken onderweg van Sint-Barbara naar het centrum van het dorp
  • voldoende openbaar vervoer

Heel wat van onze zorgbehoevende inwoners worden verzorgd door een familielid, een vriend of een naaste buur. Mensen Met Mensen wil deze ‘mantelzorgers’ ondersteunen in de zorg die zij dragen voor anderen.

Een gezonde gemeente

Mensen Met Mensen wil werk maken van verschillende preventieve acties bedoeld voor alle inwoners. Voorbeelden hiervan zijn infosessies rond de preventie van hart – en vaatziekten (hartinfarct, cva, hoge bloeddruk, hoge cholesterol,…), initiatieven rond gezonde voeding (kookworkshops), rookstopinitiatieven, sporten onder begeleiding, preventieacties rond stress en burn-out (uitwisselen van ervaringen via een praatcafé, sprekers uitnodigen, relaxatietechnieken, …) .

Ook onze jongste burgers mogen we niet vergeten. Gezonde voeding, beweging maar ook tandzorg verdienen de nodige aandacht in het gemeentelijk beleid. Een beleid dat we samen kunnen voeren met de verschillende scholen van Herselt.

Zorg voor onze kinderen

Mensen Met Mensen wil bijzondere aandacht besteden aan kinderarmoede. We willen acties zoals een pamperbank en het ruilen en delen van babyspullen opzetten i.s.m. Welzijnsschakels, de scholen en andere belangrijke organisaties. Dit alles met het oog op het zo vroeg mogelijk opsporen van mogelijke armoederisico’s.

Mama of papa worden heeft een enorme impact. Vaak komt men in een cocon terecht waar de zorg voor je kind centraal staat en je sociaal netwerk naar de achtergrond verdwijnt. Mensen Met Mensen wil contactmomenten tussen jonge ouders organiseren. We willen eveneens inzetten op opvoedingsondersteuning via informatieavonden.

In samenwerking met de scholen wil Mensen Met Mensen huiswerkbegeleiding realiseren voor de kinderen die het wat moeilijker hebben en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Onze gemeente heeft een mooie buitenschoolse kinderopvang. Gedreven kinderbegeleidsters staan dagelijks klaar om de kinderen voor en na school op te vangen. Mensen Met Mensen wil verder inzetten op een sterke buitenschoolse opvang.

Inzetten op ontmoeting en samenwerking

Buurtactiviteiten brengen mensen samen. Mensen Met Mensen wil dit verder aanmoedigen net als de realisatie van bijvoorbeeld speelstraten en babbelbanken.

Een sociale gemeente wordt niet alleen gerealiseerd door een verantwoordelijk gemeentebestuur maar ook door de burgers zelf. In Herselt zijn er heel wat vrijwilligers actief. We willen daarom een sterk vrijwilligersbeleid op poten zetten. Dit betekent niet alleen vrijwilligers aanspreken maar deze ook ondersteunen, begeleiden en koesteren voor het werk dat zij verrichten.

Tot slot wil Mensen Met Mensen sterk inzetten op inspraak. Belangrijke beleidsvoorstellen moeten samen met de bevolking besproken worden vóór er beslissingen worden genomen. Daarom willen wij inspraakmomenten in elke deelgemeente. De bevolking moet niet naar de gemeente komen maar de gemeente naar de bevolking.