Inspraakreactie op GRUP Kasteelpark De Merode

Beste inwoners van onze gemeente,
Beste mensen van Bergom in het bijzonder,

De tweede startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Merode liet u en ons (MMM) toe hierop een inspraakreactie te geven.

Onze politieke beweging heeft dit dossier grondig bestudeerd en verwerpt unaniem de voorliggende plannen.

In een notedop zijn onze bezwaren de volgende:

  • Dit uitvoeringsplan de Merode streeft vooral naar het behartigen van de commerciële belangen van één burger en/of zijn vennootschappen waarbij bestaande gewestplannen, natuurwaarden en waarden op het vlak van ruimtelijke ordening worden opzij geschoven.
  • Van een ernstig betrekken van de mensen van Bergom in de voorliggende plannen is geen sprake. Het is ook typerend en symptomatisch in die zin, dat op het online infomoment van 15 juni 2021 werd gesteld dat er geen sprake is van een “televoting” met betrekking tot dit project. De plannen zullen hoe dan ook doorgang vinden! Is het in die zin toeval dat het afsluiten van deze “consultatieronde” in het midden van de zomervakantie viel?
  • Waar in de eerste startnota (met bijhorend charme-offensief georganiseerd ter hoogte van het dorpsplein in Bergom), nog de indruk werd gewekt dat deeldorp Bergom mee de vruchten zou kunnen plukken van de opwaardering en het toegankelijk maken van het gebied rond het Kasteel de Merode, is nu geen enkele belofte of garantie meer ingebouwd dat de mensen van Bergom mee in dit verhaal worden betrokken.
  • Het invoeren van de Kaaibeekhoeve als een toeristisch alternatief is totaal onrealistisch: de ontsluiting van de Kaaibeekhoeve op zich is reeds een reuzegroot probleem, om het hier maar bij te houden.
  • Het is totaal onbegrijpelijk dat het handboek van het Vlaams agentschap onroerend erfgoed “Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid” in de context van dit GRUP niet als een leidraad én een code van goede praktijk is gebruikt. Indien dat wél het geval zou zijn geweest, zou consequent zijn gestreefd naar scenario’s waarbij men in de onmiddellijke omgeving van het kasteel naar een duurzame instandhouding en ontwikkeling ervan zou zijn gegaan.
  • Dit megaproject staat totaal niet in verhouding tot de draagkracht van het kwetsbaar gebied waarin men het wil ontwikkelen.
  • Tenslotte en niet in het minst: de huidige Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening wordt door de Vlaamse burger meer en meer als een verstikkend keurslijf ervaren waarin vaak alle logica en gezond verstand zoek is geraakt. In die context is het ongetwijfeld moordend voor het vertrouwen van de burger in zijn Vlaamse overheid dat hij moet toezien hoe een individu “met relaties” zonder enig probleem fundamentele rechtsregels en aftoetsingskaders kan neutraliseren terwijl de gewone burger ter verantwoording wordt geroepen voor zaken die velen als pietluttigheden ervaren. In die zin stelt dit dossier de geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid bijzonder zwaar op de proef. Het hoeft niet te verbazen dat de geloofwaardigheid van die overheid vooral de laatste jaren een zware deuk heeft gekregen bij de gewone burger.

Vandaar dat de algemene vergadering van MENSEN MET MENSEN deze startnota 2 in het kader van GRUP de Merode op 10 juli 2021 unaniem afkeurde.

Het gemotiveerd bezwaar vanuit MENSEN MET MENSEN WERD OP 20 juli vervolgens unaniem goedgekeurd en verzonden naar zowel de gemeentelijke administratie als naar de bevoegde Vlaamse overheid.

Tenslotte: raadslid Kristof Van Dingenen (eerste schepen in Herselt vanaf januari 2022) gaf in zijn individueel bezwaarschrift zijn persoonlijke mening omtrent dit project.