Inspraakreactie op GRUP Kasteelpark De Merode

Beste inwoners van onze gemeente,
Beste mensen van Bergom in het bijzonder,

De tweede startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Merode liet u en ons (MMM) toe hierop een inspraakreactie te geven.

Onze politieke beweging heeft dit dossier grondig bestudeerd en verwerpt unaniem de voorliggende plannen.

In een notedop zijn onze bezwaren de volgende:

 • Dit uitvoeringsplan de Merode streeft vooral naar het behartigen van de commerciële belangen van één burger en/of zijn vennootschappen waarbij bestaande gewestplannen, natuurwaarden en waarden op het vlak van ruimtelijke ordening worden opzij geschoven.
 • Van een ernstig betrekken van de mensen van Bergom in de voorliggende plannen is geen sprake. Het is ook typerend en symptomatisch in die zin, dat op het online infomoment van 15 juni 2021 werd gesteld dat er geen sprake is van een “televoting” met betrekking tot dit project. De plannen zullen hoe dan ook doorgang vinden! Is het in die zin toeval dat het afsluiten van deze “consultatieronde” in het midden van de zomervakantie viel?
 • Waar in de eerste startnota (met bijhorend charme-offensief georganiseerd ter hoogte van het dorpsplein in Bergom), nog de indruk werd gewekt dat deeldorp Bergom mee de vruchten zou kunnen plukken van de opwaardering en het toegankelijk maken van het gebied rond het Kasteel de Merode, is nu geen enkele belofte of garantie meer ingebouwd dat de mensen van Bergom mee in dit verhaal worden betrokken.
 • Het invoeren van de Kaaibeekhoeve als een toeristisch alternatief is totaal onrealistisch: de ontsluiting van de Kaaibeekhoeve op zich is reeds een reuzegroot probleem, om het hier maar bij te houden.
 • Het is totaal onbegrijpelijk dat het handboek van het Vlaams agentschap onroerend erfgoed “Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid” in de context van dit GRUP niet als een leidraad én een code van goede praktijk is gebruikt. Indien dat wél het geval zou zijn geweest, zou consequent zijn gestreefd naar scenario’s waarbij men in de onmiddellijke omgeving van het kasteel naar een duurzame instandhouding en ontwikkeling ervan zou zijn gegaan.
 • Dit megaproject staat totaal niet in verhouding tot de draagkracht van het kwetsbaar gebied waarin men het wil ontwikkelen.
 • Tenslotte en niet in het minst: de huidige Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening wordt door de Vlaamse burger meer en meer als een verstikkend keurslijf ervaren waarin vaak alle logica en gezond verstand zoek is geraakt. In die context is het ongetwijfeld moordend voor het vertrouwen van de burger in zijn Vlaamse overheid dat hij moet toezien hoe een individu “met relaties” zonder enig probleem fundamentele rechtsregels en aftoetsingskaders kan neutraliseren terwijl de gewone burger ter verantwoording wordt geroepen voor zaken die velen als pietluttigheden ervaren. In die zin stelt dit dossier de geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid bijzonder zwaar op de proef. Het hoeft niet te verbazen dat de geloofwaardigheid van die overheid vooral de laatste jaren een zware deuk heeft gekregen bij de gewone burger.

Vandaar dat de algemene vergadering van MENSEN MET MENSEN deze startnota 2 in het kader van GRUP de Merode op 10 juli 2021 unaniem afkeurde.

Het gemotiveerd bezwaar vanuit MENSEN MET MENSEN WERD OP 20 juli vervolgens unaniem goedgekeurd en verzonden naar zowel de gemeentelijke administratie als naar de bevoegde Vlaamse overheid.

Tenslotte: raadslid Kristof Van Dingenen (eerste schepen in Herselt vanaf januari 2022) gaf in zijn individueel bezwaarschrift zijn persoonlijke mening omtrent dit project.

Infobrochure

Ontdek hieronder onze nieuwe infobrochure!

Nieuws

Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen18 uren geleden
Fier op ons Hilde die zingt in dit prachtig koor!
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen4 weken geleden
Een mooie viering en processie op de Blauberg. Sont - Corneliusfeesten!
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen1 maand geleden
De gemeenteraad trapt september terug af. Met een spreekmoment voor onze inwoners over
- reglementering rond wandelen met honden op openbaar domein
- verkeersveiligheid en de tijdelijke opstelling van een snelheidsbeperking van 50 km/u ter hoogte van de Millennium
- het halteplan van De Lijn voor vervoersregio Kempen

Op de agenda staat onder andere
- subsidiereglement voor de huur van materiaken
- verdeling vd coronasubsidies
- de deelname aan de projectoproep in het kader van de versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren
- projectvoorstel om een nieuwe noodwoning uit te bouwen in het zusterhuis op de Vest
- fietspad van de Berglaan wordt verboden voor bromfietsen owv de veiligheid

Maandag 20u, 6 september 2021

Link te bekijken via
https://herselt.live.streamdesigner.eu/login
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 maanden geleden
Beste inwoners van onze gemeente,
Beste mensen van Bergom in het bijzonder,

De publieke consultatie van de tweede startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Merode liep van 25 mei tot en met 23 juli. Deze periode liet u en ons (MMM) toe hierop een inspraakreactie te geven.

Dit was al de tweede startnota waarin de bezwaren van honderden bezorgde inwoners van Herselt en Westerlo op de eerste startnota in 2018 werden verwerkt.

Wij vinden het als Mensen Met Mensen belangrijk dat elke inwoner van Herselt over dit belangrijke dossier goed is geïnformeerd!

Onze politieke beweging heeft dit dossier grondig bestudeerd en verwerpt unaniem de voorliggende plannen.

De bezwaren van onze beweging en redenen waarom we deze startnota afkeuren zoals ze nu voorligt, vind je in detail op onze website terug via https://www.mensen-met-mensen.be/

Ook ons gemeenteraadslid èn Bergomnaar Kristof Van Dingenen heeft zijn bezwaren krachtig geuit en gedeeld. Deze kunnen jullie eveneens op onze website terugvinden.
Mensen Met Mensen
Mensen Met Mensen2 maanden geleden
Wauw!

Wij zijn bijzonder trots op Herselt en zijn inwoners!

80% gevaccineerden onder de volwassen bevolking is superknap en we danken dan ook iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

https://www.gva.be/cnt/dmf20210818_97105045?fbclid=IwAR0g8RAG1P5wYMK8Mk0H_akgl_Vb2oie4O0csU4P0Mjyr48aA2qKm-CxyfE

#fieropherselt
#HartVoorHerselt
#hartvanherselt
#HerseltProud

Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt

Mensen met Mensen (MMM) vertegenwoordigt de meest uiteenlopende leeftijdsgroepen, beroepen en meningen.

 • MMM gelooft dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.
 • MMM zal samen met u werken aan een bestuur dat vooral luistert naar de noden en de wensen van zijn inwoners.
 • MMM is een onafhankelijke partij en wordt dus niet van hogerhand gestuurd of beïnvloed.
 • MMM zal onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich thuis voelt en ernstig genomen wordt.

Ons belangrijkste programmapunt is dat politiekers het gemeentebeleid samen met de inwoners moeten voeren en dat rekening dient gehouden met de mening van de mensen, vooral wanneer beleidsbeslissingen hun leef- en woonkwaliteit kunnen bedreigen.

MMM wil niet alleen opkomen voor de belangen van onze inwoners maar ook voor het respecteren van waarden die nodig zijn voor een warme en solidaire samenleving.

Tenslotte gelooft MMM dat beleidsmensen die pleiten voor een beter bestuur, moeten beginnen bij zichzelf.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral ook een beter en geloofwaardiger beleid.

Milo Anthonis – I’m so glad

Kom meer te weten over Mensen met Mensen